KLACHTENREGELING

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over (de uitvoering van) onze werkzaamheden, dan wel anderszins klachten hebben, dan kent ons kantoor daarvoor een klachtenregeling.

Hoe kunt u uw klachten kenbaar maken
Uw eventuele klachten kunt u schriftelijk, telefonisch of per mail kenbaar maken aan ons kantoor, waarbij u zich kunt richten tot de heer M.T. Aukes AA. U kunt hierbij ook gebruikmaken van ons standaard klachtenformulier.

Voor klachten van minder ernstige aard, wordt u verzocht te overwegen deze eerst (telefonisch) te bespreken met uw contactpersoon binnen ons kantoor, om te kijken of er op die manier een oplossing gevonden kan worden. Indien u een klacht heeft over een aan ons kantoor verbonden persoon, dan verzoeken wij u, omwille van de privacy, uw klacht uitsluitend schriftelijk in te dienen. U kunt uw brief richten aan de heer C.M.M. de Jong en bij het adres op de enveloppe uitdrukkelijk de tekst “Persoonlijk en Vertrouwelijk” vermelden.

Klachtafhandeling
Uw klacht zal in de regel in behandeling worden genomen door onze compliance-officer, de heer M.A. Aukes AA. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht, neemt hij deze zelf in behandeling of brengt hij deze onder de aandacht bij het management. Mocht u er overigens bezwaar tegen hebben dat uw klacht wordt voorgelegd aan het management, dan kunt u dit bij het indienen van uw klacht kenbaar maken.

Termijn en wijze van terugkoppeling
Onze compliance-officer kan u aangeven binnen welke termijn u een reactie mag verwachten en u eventueel tussentijds op de hoogte houden van de voortgang. Ook zal hij met u afstemmen door wie en op welke wijze de verdere afwikkeling zal plaatsvinden.

Geschillen
De aan ons kantoor verbonden Accountants-Administratieconsulenten zijn lid van de beroepsorganisatie NBA. De beroepsorganisatie kent een zogenaamde Raad voor Geschillen. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u dat voorleggen aan deze Raad. Informatie kunt u vinden op www.nba.nl, onder het hoofdstuk “Klacht- en tuchtrecht”. Overigens kunt u uw klacht ook direct, zonder gebruik te maken van onze klachtenregeling, voorleggen aan de Raad.