PRIVACY BELEID

Datum laatste wijziging: 06-11-2013

Deze website wordt geëxploiteerd door De Jong Accountants en Adviseurs B.V., gevestigd te Vught, mede ten behoeve van De Jong Supports B.V., hierna gezamenlijk te noemen ‘De Jong’.

Verwerken van gegevens
Indien u gebruikmaakt van de websites van De Jong, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf, op eigen initiatief, verstrekt of bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Persoonsgegevens worden door u altijd vrijwillig aan De Jong verstrekt.

De Jong verwerkt deze gegevens:
• teneinde de websites aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van de websites;
• teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door De Jong toe te kunnen sturen, hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van De Jong, al dan niet via de websites, te optimaliseren;
• teneinde u naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van De Jong toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail.

De Jong verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

Omdat De Jong haar websites ook als wervingsinstrument gebruikt, kunt u tijdens een bezoek aan de websites uw curriculum vitae aan één van onze medewerkers sturen. De door u verstrekte gegevens in dit kader worden door De Jong uitsluitend voor de navolgende doeleinden gebruikt:
• voor werving- en selectiedoeleinden
• voor communicatiedoeleinden; bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak indien De Jong u wil uitnodigen voor een kennismaking- of sollicitatiegesprek
• in geval uw sollicitatie in behandeling is genomen voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen.

Er wordt door De Jong niet gevraagd naar demografische gegevens zoals geslacht en beroep, maar bij een online sollicitatie kan u wel de mogelijkheid geboden worden dergelijke informatie op te geven.

Bijzondere persoonsgegevens
De Jong vraagt via de websites niet om bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit voor de werving van personeel wettelijk verplicht is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat, om welke reden ook, toch wilt doen, dan gaan wij ervan uit dat u De Jong uitdrukkelijk toestemming geeft om die gegevens te verwerken.

Direct marketing
De Jong kan de persoonsgegevens die zij via haar websites ontvangt ook aanwenden ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten. Indien u geen prijs stelt op informatie van De Jong, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. De Jong zal uw gegevens dan niet meer voor marketing doeleinden gebruiken.

E-mail
Via de websites kunnen e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan mogelijk uw gebruikersnaam en uw e-mailadres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat De Jong voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

Derden
Uw persoonsgegevens zullen door De Jong vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:
• De Jong hiertoe wettelijk verplicht is
• u daar expliciet om vraagt
• dit nodig is om u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen
• u zich voor conferenties of evenementen inschrijft die door derden worden georganiseerd
• deze derden andere De Jong entiteiten betreft.

De websites van De Jong worden niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Doorgifte naar andere De Jong entiteiten
Persoonsgegevens die door De Jong worden verzameld, kunnen worden doorgestuurd naar andere De Jong entiteiten die deel uitmaken van de De Jong organisatie. Deze entiteiten mogen de gegevens echter alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan De Jong heeft verstrekt. Een bezoeker die gegevens op de websites van De Jong plaatst, geeft daarmee expliciet toestemming tot het doorsturen van die gegevens, indien dat nodig is om aan het vrijwillig verzoek van die bezoeker te kunnen voldoen.
Indien u gegevens op de websites van De Jong plaatst, gaan wij ervan uit dat u De Jong uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te delen met andere De Jong entiteiten die deel uitmaken van de De Jong organisatie en wordt u op de desbetreffende webpagina’s waarop u persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan ons kenbaar te maken.

Externe links
De Jong heeft mogelijk links opgenomen naar websites van derden. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het Privacybeleid van De Jong daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. De Jong is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het Privacybeleid van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Bewaren van gegevens
De Jong bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Toegang tot de websites
Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de websites van De Jong, niet te verplichten u te laten registreren. Het kan echter voorkomen dat u wordt verzocht zich te registeren om een persoonlijke gebruikerscode en een persoonlijk wachtwoord te ontvangen, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van de websites of om toegang te kunnen verkrijgen tot bepaalde transactiegegevens, tot bedrijfsgegevens van vertrouwelijke aard of tot gepatenteerde gegevens.

Beveiliging
De Jong heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van De Jong dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van De Jong en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Wijzigingen
De Jong behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van dit beleid vermeld.